Speedy NEWS

Meet NO MUSUC NO LIFE, photographer Itaru Hirata.
When I went to visit Mr. Seiichi Yoshi...