Speedy NEWS

NON” performs at the Rock ‘n’ Roll Show with Akiko Yano and Kiyoshiro Imawano!

Kiyoshiro Imawano’s Rock ‘n’ Roll Show!
This time it was the final of the tribute’s 10th anniversary.
Akiko Yano provided the song “Watashi wa babe” based on Seishiro for “Nonn”.
And this is our first time together! Civic 🕺.

#Makoto Ayukawa #Kazuyoshi Saito #Hiroshi Takano #Shinshin Brothers #BBGIN #Masayoshi Yamazaki #Mari Natsuki #Akiko Yano #Kankuro Kudo #Naoto Takenaka #Michiko Shimizu #Char #Reiichi Nakai #Kiyoshiro Imawano #Non